loader-logo

Hypotheek begrippen

 • Home
 • Hypotheek begrippen

Wanneer je een huis wilt kopen of wanneer je om andere redenen te maken krijgt met een hypotheek, ontkom je niet aan het feit dat je wordt overladen met begrippen. Sommigen ken je al wel, maar de meeste begrippen zijn niet in één keer te begrijpen. Jefinancieeladviseur.nl probeert alle begrippen zo goed mogelijk uit te leggen. De begrippen worden op alfabetische volgorde weergeven. Zit er een begrip niet bij? Stuur ons een berichtje en wij zorgen ervoor dat het begrip wordt toegevoegd.

Begrippen A

 • Aanbesteding
 • Aanhorigheid
 • Aankoopkeuring
 • Aankoopkosten
 • Aankoopsom
 • Aanmerkelijk belang
 • Aanpasbaar bouwen
 • Aanschrijving
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Aanvaarden
 • Aanvangsschuld
 • ABC-akte
 • Acceptatie van hypotheekofferte
 • Accessie
 • Accessoir recht
 • Administratiekosten
 • Afbetaling van de hypotheek
 • Afkoopwaarde
 • Afkopen levensverzekering
 • Aflossingsnota
 • Aflossingsschema
 • Aflossingsvrije hypotheek
 • Afsluitkosten
 • Afsluitprovisie
 • Aftrekpost
 • Akte van levering
 • Algemene voorwaarden
 • Annuïteit
 • Annuïteitenhypotheek
 • Annuleren
 • Anti-speculatie beding
 • Appartementsrecht
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Architect
 • Assurantiebeding
 • Assurantiebelasting
 • Authentieke akte
 • Autoriteit Financiële Markten

Aanbesteding

Een aanbesteding is een toewijzing’s procedure waarbij een opdrachtgever bedrijven vraagt om offerte’s in te dienen. Na afloop van een vooraf bepaalde datum wordt de inschrijving voor het aanbesteden gesloten en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt.

Doel van de aanbesteding is concurrentie te verkrijgen en alle, in de opdracht geïnteresseerde, partijen een gelijke kans te bieden.

Aanhorigheid

Een aanhorigheid is een object dat behoort bij bebouwd of onbebouwd eigendom. Bij een woning kunnen bijvoorbeeld andere zaken behoren, zoals een berging, garage en of een schuur.

Deze bijbehorende zaken noemt men aanhorigheden. Een aanhorige zaak: berging, garage, schuur etc. etc. moet dienstbaar zijn aan het hoofdobject. In dit voorbeeld aan een woning.

Aankoop keuring

Indien u van plan bent een bestaande woning te kopen, is het van belang te weten hoeveel de eventueel bijkomende (achterstallige) onderhoudskosten zullen gaan bedragen.

Een aankoop keuring is een rapportage naar aanleiding van een visuele inspectie. Het bouwkundig rapport dat u, n.a.v., de aankoop keuring ontvangt dient u inzicht te geven in de bouwkundige staat van een eventueel aan te kopen woning. Het rapport maakt melding van de gebreken en de daarmee samenhangende kosten. U kunt uw aankoopbeslissing en onderhandelingen over de koopprijs baseren op  voornoemd rapport. 

De rapportage n.a.v. een aankoop keuring is, voor alle duidelijkheid, geen taxatie. Middels een taxatie wordt de zogenaamde vrije verkoopwaarde (marktwaarde) van een woning bepaalt en wordt er niet nadrukkelijk naar het onderhoud van de woning en haar eventuele (verborgen) gebreken gekeken.

Aanschrijving

Aanschrijving betekent een schriftelijke mededeling van het college van Burgemeester en Wethouders

(B&W) aan de eigenaar van een onroerende zaak, De zogenaamde aanschrijving heeft veelal betrekking op verplicht te treffen voorzieningen in het kader van achterstallig onderhoud.

Aanvaarden 

Aanvaarden betekent dat de rechten en plichten van een erflater overgaan over op de erfgenaam indien deze de erfenis aanvaardt.

De erfgenaam wordt bij aanvaarding automatisch eigenaar van de bezittingen van de erflater maar ook debiteur van zijn/haar eventuele schulden.

Aanvangschuld

Aanvangschuld betekent de hoogte van de oorspronkelijke hypotheek. Indien een hypotheek nog niet volledig is afgelost noemt men de nog openstaande schuld: restantschuld.

Acceptatie van hypotheekofferte

Door middel van ondertekening van een hypotheekofferte sluit u een overeenkomst met de bank. LET OP! Deze overeenkomst kan zeer zeker niet in alle gevallen kosteloos worden beëindigd tot de datum waarop de hypotheek zal worden gepasseerd bij een notaris.

Accessie

Accessie, ook wel natrekking genoemd is een vorm van eigendomsverkrijging. Een goed voorbeeld van accessie is dat indien iemand een stuk grond juridisch in eigendom heeft dat hij/zij daardoor automatisch ook eigenaar wordt van het huis dat erop gebouwd kan worden.

Aankoopkosten

Aankoopkosten zijn de (eenmalige) onkosten die u maakt bij aankoop van een woning. In dat kader kunt u bijvoorbeeld denken aan notariskosten, (makelaars) courtage, taxatiekosten en overdrachtsbelasting.

Aanmerkelijk belang

Men spreekt van een aanmerkelijk belang wanneer een persoon tenminste (een recht op) 5% van de aandelen van een N.V. of B.V. in zijn/haar bezit heeft.

Aanpasbaar bouwen

Aanpasbaar bouwen betekent dat bij het ontwerpen en of bouwen van een woning zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met eventuele toekomstige woon wensen. Door vooraf rekening te houden met toekomstige veranderingen kunnen veranderde woon wensen later eenvoudig(er) worden gerealiseerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan wijzigingen in gezinssamenstelling op aanpassingen t.b.v. ouderdom en of invaliditeit.

Aankoopsom

Een aankoopsom is de overeengekomen prijs, na onderhandeling over aan-en verkoop, voor de koop van een woning, die in de koopakte is of zal worden vermeld. Een aankoopsom hoeft per definitie niet gelijk te zijn aan de marktwaarde (verkoopwaarde) van een woning.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt zowel de fysieke als materiële schade van gedekte gebeurtenissen aan derde(n), die door u of één van uw gezinsleden per ongeluk kan worden veroorzaakt.

Een aansprakelijkheidsverzekering is (2011) niet wettelijk verplicht is, maar velen beschouwen deze verzekeringtoch als onmisbaar.

ABC-akte

Een ABC-akte is een akte waarbij een onroerende zaak zoals bijvoorbeeld een stuk grond, een woning of een gebouw  twee maal wordt verkocht. Eerst door partij A aan partij B en dan door partij B aan partij C.

De onroerende zaak wordt uiteindelijk echter maar éénmaal geleverd, namelijk van partij A aan partij C. Het zogenaamde eigendom gaat dan ook rechtstreeks over van partij A op partij C.

VOORBEELD:

Een gemeente verkoopt een perceel grond aan een bouwbedrijf en dit bedrijf verkoop een kavel van dat perceel grond door aan een particulier. In dit geval draagt de gemeente het eigendom rechtstreeks over aan de particuliere koper(s).

Accessoir recht

Een accessoir recht kan niet zelfstandig bestaan. Dit recht wordt om die reden dan ook wel afhankelijk recht genoemd. Een accessoir recht is een zakelijk zekerheid’s recht.

Begrippen B

 • Bankhypotheek
 • Basishypotheek
 • Basisrente
 • Bebouwingsdichtheid
 • Bedenktijd
 • Beding ter voorkoming van het wegneemrecht
 • Begrafenisverzekering
 • Begunstigde
 • Beheerbeding
 • Belastbaar loon
 • Belastbare som
 • Belasting Box 1
 • Belasting Box 2
 • Belasting Box 3
 • Belastingaangifte
 • Belastinggrondslag
 • Belastingschijven
 • Belastingvrije som
 • Beleggingsfonds
 • Beleggingshypotheek
 • Beneficiair aanvaarden
 • Accessie
 • Accessoir recht
 • Administratiekosten
 • Afbetaling van de hypotheek
 • Afkoopwaarde
 • Afkopen levensverzekering
 • Aflossingsnota
 • Aflossingsschema
 • Aflossingsvrije hypotheek
 • Afsluitkosten
 • Afsluitprovisie
 • Aftrekpost
 • Akte van levering
 • Algemene voorwaarden
 • Annuïteit
 • Annuïteitenhypotheek
 • Annuleren
 • Anti-speculatie beding
 • Appartementsrecht
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Architect
 • Assurantiebeding
 • Assurantiebelasting
 • Authentieke akte
 • Autoriteit Financiële Markten