loader-logo

Energie woordenboek

  • Home
  • Energie woordenboek

Wanneer je energie gaat vergelijken of wilt overstappen naar een andere energieleverancier kom je vaak veel moeilijke termen en woorden tegen, op deze pagina proberen we je met dit handige woordenboek wat inzicht te geven in wat deze woorden betekenen.

Woordenboek met energie-termen op alfabetische volgorde

Aansluitingenregister

In het aansluitingenregister staan de gegevens van een gas- en/of stroomaansluiting van een woning of bedrijfspand. Gegevens die in het aansluitingenregister staan zijn bijvoorbeeld de naam- en adresgegevens die bij de aansluiting horen. De netbeheerder houdt het aansluitingenregister bij. Iedere aansluiting in het aansluitingenregister heeft een EAN-code. EAN is de afkorting voor European Article Number. Uw netbeheerder weet met de EAN code precies welke woning bij een aansluiting hoort en wie de eigenaar is. U vindt deze code ook terug op uw jaarafrekening. Als u gaat verhuizen en u geeft uw adreswijziging door aan uw energieleverancier, dan zorgt uw energieleverancier ervoor dat de netbeheerder uw gegevens wijzigt in het aansluitingenregister.

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden zijn voorwaarden die bedoeld zijn om deel uit te maken van een aantal overeenkomsten, met uitzondering van die voorwaarden, die de kern van de prestaties aangeven. In uw leveringsvoorwaarden voor energie is onder andere opgenomen wat de gevolgen zijn voor vroegtijdige verbreking van het contract, hoe lang de looptijd is, of uw energieleverancier tussentijds de tarieven en regels mag veranderen, de betalingsmogelijkheden en natuurlijk de contactgegevens. In de volksmond worden algemene voorwaarden ook als de “kleine lettertjes” aangeduid.

Ampere

Ampère is de stroomsterkte. U kunt dit eenvoudig vergelijken met de hoeveelheid water die vrijkomt wanneer u de kraan openzet. Opent u deze maar half, dan komt er minder water vrij dan wanneer u deze helemaal openzet. Zo is het ook bij energie, heeft u meer Ampère, dan heeft u de mogelijkheid meer toestellen tegelijkertijd aan te hebben.

Bio Energie

Bio Energie is de verzamelnaam voor energie die rechtstreeks is gewonnen uit organisch materiaal. Strikt genomen is het zonne-energie die in chemische vorm is opgeslagen. Bio Energie is een duurzame oplossing daar deze bron in principe onuitputbaar is.

Bio Massa

io Massa is het drooggewicht van organismen of delen ervan. Dit kan een geproduceerde massa zijn speciaal voor energieopwekking, maar deze kan ook bestaan uit rest afval. Verschillende Nederlandse elektriciteitscentrales voegen een deel bio massa toe in hun brandstof (meestal kolen). Daardoor mogen ze een deel van hun stroom als groene stroom verkopen. Dit bijmengen staat ter discussie, omdat de centrales de bio massa veelal invoeren vanuit tropische landen. Daar wordt de lokale ecologie ontwricht door de productie van deze bio massa.

BTW

BTW, oftewel Belasting over de Toegevoegde Waarde, is een indirecte belasting die de overheid heft op de verkoop van producten of diensten. De belasting wordt geheven op de verwachte marktwaarde die aan een product wordt gegeven in elke stap van het productie- of distributieproces. Uiteindelijk wordt de BTW betaald door de consument en door niet-BTW- plichtige organisaties. Voor de levering van energie en gas mag uw leverancier 21% BTW in rekening brengen.

Calorische waarde

Op uw eindafrekening kunt u het begrip calorische waarde tegenkomen. Deze waarde ontstaat door het samenvoegen van verschillende soorten gas. De calorische waarde geeft aan hoe snel een brandstof in staat is om 1 kilo water van 14,5 graden C naar 15,5 graden C te verwarmen. Men noemt dit de energie-inhoud. Hierin wordt weer een onderscheid gemaakt van bovenwaarde en onderwaarde. Bij bovenwaarde spreekt men van de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij volledige verbranding. Hierbij worden de verbrandingsgassen terug afgekoeld naar de beginvoorwaarden en het chemisch gevormde water bevindt zich in een vloeistof fase. Bij onderwaarde spreekt men eveneens van de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij volledige verbranding maar waarbij de waterdamp niet gecondenseerd is. Dit was vroeger van belang daar condensatie niet mocht optreden in verband met corrosie.

Capaciteitstarief

Het transporttarief bestaat uit het capaciteitstarief en vastrecht. U betaalt het capaciteitstarief voor het transport van elektriciteit en gas. Vroeger waren de transportkosten voor een deel afhankelijk van uw energieverbruik. Sinds de invoering van het capaciteitstarief per 1 januari 2009 betaalt u een vast bedrag. Dit vaste bedrag is afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. Met de opbrengsten betaalt uw netbeheerder het onderhoud van het energienetwerk. Zo blijft het energienet veilig en betrouwbaar. Het vastrecht is een vast bedrag dat u per maand betaalt voor de andere bedrijfskosten van de netbeheerder, bijvoorbeeld administratiekosten.

Collectieve energie inkoop

Dit betekent eigenlijk niets anders dan met een groep energie in te kopen voor een langere termijn. De Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, de ANWB en een aantal andere organisaties organiseren acties met als doel: de consument te helpen om een voordelig contract voor energie in de wacht te slepen. Deze organisaties verdienen hier echter ook het nodige aan. Als je een aanbod van zo’n collectieve inkoop krijgt, ben je snel geneigd te denken dat dit ook echt het voordeligste aanbod is. Maar dit kan tegenvallen! Check daarom, voordat je ingaat op het aanbod, eerst even of hun aanbod inderdaad het voordeligst is. De energie inkoop wordt gedaan via veilingen waarbij deelname voor een ieder vrijblijvend is. Hoe meer mensen zich inschrijven voor een collectief, hoe scherper de prijs wordt. Kijk ook of er nadelige gevolgen mee gemoeid zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn; dient u een boete te betalen door de overstap, is uw inschrijving daadwerkelijk vrijblijvend of zijn de voorwaarden voor deelname duidelijk uitgelegd, zodat u weet wat u te wachten staat.

Contract Controle Protocol

Vanaf de liberalisering van de energiemarkt worden er door verschillende leveranciers actief nieuwe klanten geworven. Vaak weet de klant niet of men een lopend contract heeft, wanneer dit contract eindigt of dat het contract stilzwijgend wordt verlengd. Regelmatig werd er dan ook, vaak onbewust, contractbreuk gepleegd door in te gaan op aanbiedingen van andere leveranciers. In de praktijk kwam het hierdoor regelmatig voor dat er conflicten ontstonden tussen de oude en de nieuwe leverancier. Sommige leveranciers startten automatisch een terugswitch op voor klanten die werden weg geswitcht met een lopend contract. Hierdoor kwam het voor dat klanten een aantal malen tussen leveranciers werden heen en weer geslingerd werden. Andere leveranciers brachten een opzegboete in rekening bij de klant. Om deze voor alle partijen vervelende situatie te voorkomen werd het Contract Controle Protocol (CCP) voor de energie sector ingesteld. De hoofddoelen van dit protocol zijn het voorkomen van overlappende contracten en het door energie leveranciers respecteren van elkaars contracten. De leverancier kan handmatig de contractgegevens opvragen van een prospect zodat de voorgenomen overstap goed geregeld kan worden.

Draaistroom

Draaistroom is een synoniem voor Krachtstroom en betekend niets anders dan een hogere spanning van 400 volt. Men heeft soms te maken met apparaten die teveel energie vragen om via 230 volt te werken, denk daarbij bijvoorbeeld aan electrische fornuizen of sauna’s in particuliere huizen. Krachtstroom wordt het meest gebruikt door industrieën, bouwondernemingen en de theaterwereld. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is krachtstroom niet gevaarlijker dan een normale 230 volt aansluiting. Bij aanraking van één pool van een krachtstroom contactdoos, is er geen verschil. Anders wordt het indien men aan twee krachtstroom polen tegelijkertijd blootstaat. De kans dat dit gebeurt is echter zeer klein.

Duurzame energie

Duurzame energie wordt verkregen uit energiebronnen die niet opraken, zoals zonlicht of windkracht. Bovendien drukt de productie van duurzame energie in vergelijking met conventionele bronnen veel minder zwaar op het milieu, doordat er veel minder van het broeikasgas CO2 bij vrijkomt. Bij de productie van 1 kWh elektriciteit uit kolen ontstaat minstens 850 gram CO2; 1 kWh stroom uit zonlicht levert maar 50 gram op. De bekendste duurzame energiebronnen zijn windkracht, waterkracht en zonlicht. Andere bronnen zijn biomassa, aardwarmte en warmte uit onze omgeving (zoals in lucht en bodem).

EAN-code

De EAN-code is een uniek nummer (bestaande uit 18 cijfers) dat de netbeheerders aan iedere aansluiting in Nederland hebben gegeven. Met deze code wordt informatie tussen de netbeheerder en de leverancier uitgewisseld. Dat is nodig om bijvoorbeeld een verhuizing administratief goed te laten verlopen.

Ecostroom

Ecostroom is een milieuvriendelijke energie die wordt opgewekt uit duurzame bronnen zoals zon, wind, water en biomassa. Door gebruik te maken van Ecostroom ontlast u het milieu doordat de CO2 uitstoot nihil is.

Energie afnemer

Iedereen die energie en/of gas afneemt van een energieleverancier is een energie afnemer. Dit kan een grootverbruiker zijn (ondernemingen en industrieën) of een kleinverbruiker (veelal particulieren). Energieoverstapper.nl wordt niet betaald door energieleveranciers en kan u dus een onafhankelijk advies geven. Tevens kunnen wij uw vragen en begrippen omtrent energielevering, adequaat beantwoorden.

Energie-Nederland

Energie-Nederland vormt een zeer brede vertegenwoordiging van de Nederlandse energiebedrijven. Terwijl de leden kunnen van veranderen van omvang, samenstelling of positie, is Energie-Nederland een stabiel aanspreekpunt voor leveranciers, producenten en handelaren in de energiebranche

Energiebelasting

Energiebelasting (Regulerende Energie Belasting) Ongeveer een derde deel van de stroom- en gasrekening van consumenten bestaat uit belastingen. Energiebelasting is een heffing die u betaalt over elke kWh stroom of m3 gas die u verbruikt. U betaalt de energiebelasting aan uw energiebedrijf die het weer afdraagt aan de Belastingdienst. Energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring. Daarom heft de overheid belasting over het energieverbruik. Hierdoor wordt energie duurder en zullen verbruikers er, naar verwachting, bewuster en zuiniger mee omgaan.

Energiecollectief

Dit betekent eigenlijk niets anders dan met een groep energie in te kopen voor een langere termijn. De energie inkoop wordt gedaan via veilingen waarbij deelname voor een ieder vrijblijvend is. Hoe meer mensen zich inschrijven voor een collectief, hoe scherper de prijs wordt. Check daarom voordat je ingaat op een aanbod eerst even of het aanbod inderdaad het voordeligst is, en kijk ook of er nadelige gevolgen mee gemoeid zijn. Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn; dient u een boete te betalen door de overstap, is uw inschrijving daadwerkelijk vrijblijvend of zijn de voorwaarden voor deelname duidelijk uitgelegd, zodat u weet wat u te wachten staat.

Energiekamer

De Energiekamer is een onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Energiekamer voert de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet uit en houdt toezicht op de naleving van beide wetten. De Energiekamer werkt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Hoe leveranciers zich binnen de vrije energiemarkt moeten gedragen, is beschreven in de Gaswet en Elektriciteitswet 1998. De Energiekamer moet er voor zorgen dat de vrije Nederlandse energiemarkt goed werkt. Dat betekent onder andere dat de toegang tot het gas- en elektriciteitsnet gewaarborgd moet zijn, dat de markt transparant moet zijn en dat klanten beschermd worden tegen misbruik van mogelijke machtsposities van energie-aanbieders. Voorheen heette de Energiekamer Directie Toezicht Energie (DTe).

Energiekosten

Energiekosten bestaan uit leveringskosten, vastrechtkosten, energiebelasting, btw en regiotoeslag. Iedereen die thuis of op het werk stroom en/of gas verbruikt heeft te maken met energiekosten. Hoe hoog de energiekosten zijn is afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt en wie uw energieleverancier is.

Energieleverancier

Een energieleverancier levert uw elektriciteit en gas. U kunt zelf kiezen welke energieleverancier u neemt, tenzij u stadsverwarming heeft. Naast een leverancier is er ook een netbeheerder. Die kunt u niet zelf kiezen.

Energieliberalisering

Om te zorgen voor een soepele overgang naar een vrije energiemarkt is het Platform Versnelling Energieliberalisering (PVE) opgericht. In dit platform zijn de overheid, de energiebranche, het bedrijfsleven en andere relevante partijen vertegenwoordigd. Het platform is officieel geïnstalleerd door de minister van Economische Zaken op 22 juni 2000.

Energieprijs

De energieprijs, oftewel het energietarief, bestaat uit 3 onderdelen: levering (44%), netbeheer (18%) en belastingen (38%). Bij genoemde percentages is uitgegaan van een gemiddeld energieverbruik.

Energieveilingen

Energieveilingen zijn initiatieven van belangengroepen die energie aanbieden voor een collectief. Deze partijen benaderen naast eigen leden zoveel mogelijk potentiële klanten die eventueel geïnteresseerd zijn in een collectief energieaanbod. Bij een veiling wordt het aanbod vaak vergeleken met één specifiek tarief of soms alleen met een gemiddeld verbruik. Het aanbod in de vergelijking kan voor u persoonlijk dus anders uitpakken. Vaak is het aanbod niet transparant en zit er een korting in verwerkt. Ook is het goed om na te gaan of een overstapboete wordt vergoed.

Energievergelijking

Een energievergelijking is een vergelijking van energieleveranciers en/of energieprijzen. Een goede energievergelijking geeft actuele en betrouwbare vergelijkingen welke zijn gesorteerd op prijs en/of kwaliteit. Een energievergelijking kan gemaakt worden op basis van het energieverbruik en/of postcode, maar ook op kwaliteit zoals klantenservice, bereikbaarheid en het overstapproces.

Energiewet 1998

De energiesector heeft te maken met eigen wetten. Naast Europese richtlijnen en verordeningen zijn er de Nederlandse wetten: de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Wet onafhankelijk netbeheer. De Elektriciteitswet 1998 vormt een belangrijke basis voor de vrije markt in de sector energie. Met de invoering van de wet konden verschillende producenten en leveranciers stroom aanbieden. Consumenten kunnen nu zelf hun aanbieder kiezen. In de sector energie bestaat een tweedeling: er is een net dat wordt beheerd door netbeheerders en er zijn energiebedrijven die stroom leveren. De Gaswet dateert van 2000. De Gaswet maakt het mogelijk dat meerdere aanbieders van gas op de markt actief zijn. De wet is in zogenoemde tranches ingevoerd. In 2004 is de wet gewijzigd vanwege Europese richtlijnen. De Wet onafhankelijk netbeheer bepaalt dat netbeheerders geen andere (commerciële) activiteiten mogen uitvoeren dan het beheren van de elektriciteits- en gasnetten. Het beheer van de netten staat los van de productie en levering van elektriciteit en gas, om ervoor te zorgen dat het net zelf en het beheer daarvan van goede kwaliteit zijn.

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde. Men moet hierbij denken aan aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. Het winnen van fossiele brandstoffen is relatief eenvoudig en het gebruik vereist geen hoogstaande techniek. Traditioneel heeft men daarom veel gebruikgemaakt van deze energiebronnen. Pas ten tijde van de industriële revolutie werd duidelijk, dat de grootschalige verbranding het milieu sterk kan beïnvloeden.

Gaslicht

Gaslicht is verlichting op basis van aardgas of andere gassen. Deze wijze van verlichten werd gedurende de negentiende eeuw steeds algemener en verdrong de verlichting met behulp van olielampen, totdat het gaslicht op haar beurt in de loop van de twintigste eeuw werd verdrongen door elektrisch licht. Gasverlichting werd binnenshuis toegepast, maar ook straatverlichting gebeurde met gas. De eerste stad met gaslicht was Londen in 1814.

Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven

Alle klachten van consumenten/huishoudens kunnen in vrijwel alle gevallen voorgelegd worden aan deze commissie in Den Haag. Een uitspraak van deze commissie is overigens bindend. Consumenten met een klacht betalen een klein bedrag, om tot de procedure te worden toegelaten. Wanneer de consument in het gelijk wordt gesteld ontvangt hij dit bedrag terug.

Geschillenregeling

Energieleveranciers dienen te beschikken over een vergunning om elektriciteit en gas te leveren. In deze vergunning is meegenomen dat men een adequate regeling moet hebben ingeval er een verschil van mening/klacht is met een consument. Deze geschillenregeling is dusdanig opgezet dat men geschillen kan oplossen zonder tussenkomst van een rechter. Ingeval van een geschil dient de klant eerst deze procedure te doorlopen alvorens hij in hoger beroep kan gaan.

Gigajoule

Elektrische energie wordt meestal gemeten in kilowattuur (kWh). 1 kWh is 3 600 000 J of 3,6 MJ. MJ is het symbool voor megajule, een energie-eenheid van één miljoen joule. 1 GJ (gigajoule) is 1000 MG.

Graaddagen

Het aantal graaddagen per dag is het verschil tussen de temperatuur in huis en de gemiddelde buitentemperatuur op die dag. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde temperatuur in huis van 18ºC. Is de gemiddelde buitentemperatuur op een dag bijvoorbeeld 10ºC, dan zijn er die dag 18-10= 8 graaddagen. Als de gemiddelde buitentemperatuur hoger is dan 18ºC dan is het aantal graaddagen nul. Hoe hoger het aantal graaddagen, des te meer energie is er nodig om een huis te verwarmen.

Grijze energie

Grijze energie is energie die is opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen kunnen opraken: ze zijn uitputtelijk. De winning en omzetting geven schadelijke effecten voor het milieu. Grijze energie wordt daarom ook wel milieubelastende of niet-duurzame energie genoemd.

Groencertificaten

Om te bewijzen dat groene energie echt ook groene energie is, heeft de overheid een certificatensysteem in het leven geroepen als een controlemechanisme dat groen ook daadwerkelijk groen is. Dit systeem houdt in, dat een producent die voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het opwekken van duurzame elektriciteit, een zogenaamd groenvertificaat ontvangt. Door onafhankelijke instanties wordt gecontroleerd of de productiemiddelen aan de eisen voldoen en hoeveel milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit op het net wordt gezet. Een certificatenbank houdt bij wie hoeveel certificaten heeft, deze organisatie heet Certiq b.v.

Groene stroom

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de gewone elektriciteit, die dan “grijze stroom” wordt genoemd. In het elektriciteitsnet is er, fysisch gezien, geen verschil tussen beide.

Grootverbruiker

De Elektriciteit- en Gaswet beschermen kleinverbruikers beter dan grootverbruikers. Een energiebedrijf heeft bijvoorbeeld een speciale vergunning van de Nma (Nederlandse Mededingingsautoriteit) nodig om energie aan kleinverbruikers te mogen leveren. Hebt u een aansluiting groter dan 3×80 Ampère? Dan bent u een grootverbruiker voor de Elektriciteitwet. Volgens de Gaswet bent u een grootverbruiker als u een aansluiting hebt met een gasmeter groter dan G25, en met een doorlaatwaarde van meer dan 40 kubieke meter gas per uur.

Heffingskorting

Ongeveer een derde deel van de stroom- en gasrekening van consumenten bestaat uit belastingen. Op de energiebelasting ontvangt u een belastingvermindering: de zogeheten heffingskorting. Dit is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie over een verbruiksperiode van een jaar, dat wordt verrekend via uw elektriciteitsnota. In 2013 bedraagt de heffingskorting € 385,53 (incl. Btw). Voor elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie (bijvoorbeeld garageboxen) is de heffingskorting € 144,74 (incl. Btw).

Inkooporganisatie

Een inkooporganisatie verwerft goederen en diensten bij externe leveranciers. Er wordt een keuze gemaakt welke leverancier de goederen of diensten mag leveren en tegen welke prijs en inkoopvoorwaarden.

Joule

De joule (symbool J) is de internationale (SI) eenheid van energie. De joule is vernoemd naar James Prescott Joule. Elektrische energie wordt meestal gemeten in kilowattuur (kWh). 1 kWh is 3 600 000 J of 3,6 MJ. MJ is het symbool voor megajoule, een energie-eenheid van één miljoen joule.

Kilowattuur

Kilowattuur wordt vaak gebruikt in elektriciteitsrekeningen. Dit gebeurt om traditionele redenen en ook omwille van het feit dat joule, en de veelvouden ervan, nog vaak geassocieerd worden met mechanische energie. De kosten voor opwekking van 1 kWh aan elektriciteit zijn in Nederland ongeveer 4 eurocent voor een electriciteitscentrale die wordt gestookt op aardgas of steenkool, en 5 tot 8 eurocent, afhankelijk van de standplaats van de molen, voor windenergie (2003). De verbruikersprijs ligt echter aanzienlijk hoger vanwege de kosten van bijvoorbeeld service, stroomtransport en energiebelasting. In 2012 kostte een kWh ca. 22 eurocent.

Kleinverbruiker

De Elektriciteit- en Gaswet beschermen kleinverbruikers beter dan grootverbruikers. Een energiebedrijf heeft bijvoorbeeld een speciale vergunning van de Nma (Nederlandse Mededingingsautoriteit) nodig om energie aan kleinverbruikers te mogen leveren. U bent een kleinverbruiker voor de Elektriciteitwet als u een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 3×80 Ampère. Wat de grootte van uw aansluiting is, kunt u terugvinden in de meterkast of op uw energierekening. U bent een kleinverbruiker voor de Gaswet als u maximaal een G25 gasmeter hebt die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Een gemiddeld huishouden bezit meestal een G4 of G6 gasmeter met een doorlaatwaarde van maximaal 10 kubieke meter per uur. U vindt de grootte van uw gasmeter terug op uw gasmeter. Komt u er niet uit? Vraag dan aan uw netbeheerder wat de grootte van uw aansluiting en gasmeter is.

Krachstroom

Krachtstroom betekend niets anders dan een hogere spanning van 400 volt. Men heeft soms te maken met apparaten die teveel energie vragen om via 230 volt te werken, denk daarbij bijvoorbeeld aan electrische fornuizen of sauna’s in particuliere huizen. Krachtstroom wordt het meest gebruikt door industrieën, bouwondernemingen en in de theaterwereld. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is krachtstroom niet gevaarlijker dan een normale 230 volt aansluiting. Bij aanraking van één pool van een krachtstroom contactdoos, is er geen verschil. Anders wordt het indien men aan twee krachtstroom polen tegelijkertijd blootstaat. De kans dat dit gebeurt is echter zeer klein.

Leveringsvergunning

Energieleveranciers worden ook wel vergunninghouders genoemd, omdat ze een vergunning moeten hebben om aan consumenten te mogen leveren. De Energiekamer van de NMa verstrekt die leveringsvergunningen, nadat gecontroleerd is of een (toekomstige) leverancier aan bepaalde eisen voldoet. Aan het leveren van elektriciteit worden andere eisen gesteld dan aan de levering van gas. Er zijn dus twee afzonderlijke vergunningen nodig.

Meetbedrijf

Een meetbedrijf is een bedrijf dat meterstanden opneemt. Vaak verkopen, verhuren, installeren, beheren en onderhouden zij elektriciteitsmeters, gasmeters en warmtemeters. Daarvoor moet het bedrijf een certificaat hebben.

Megajoule

De joule (symbool J) is de internationale (SI) eenheid van energie. De joule is vernoemd naar James Prescott Joule. Elektrische energie wordt meestal gemeten in kilowattuur (kWh). 1 kWh is 3 600 000 J of 3,6 MJ. MJ is het symbool voor megajoule, een energie-eenheid van één miljoen joule.

MEP heffing

MEP Heffing (Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie) is een subsidieregeling voor installaties voor de productie van duurzame energie (zonne energie, biomassa, waterkracht en windenergie). De MEP heffing wordt door iedereen met een elektriciteitsaansluiting betaald aan de regionale netbeheerder. De betaalde MEP heffing wordt rechtstreeks doorgegeven aan TenneT. Hiervan kunnen de MEP subsidies worden betaald. De MEP heffing kunt u terug vinden op uw energienota.

Meting en profiel

Bij ieder huishouden in Nederland wordt ieder jaar de meterstand bepaald. Dit noemen we de meting. Deze meting is bij grootverbruikers iedere maand en bij hele grote verbruikers zelfs ieder kwartier. Door deze meting krijgt iedere verbruiker een profiel. Aan de hand van de meting en het profiel, wordt zo iedereen in een groep ingedeeld. Hierna wordt zijn verbruik per tijdseenheid aan de hand van zijn jaarafname bepaald. Het profiel is altijd op basis van een representatieve meting van een geschat gemiddelde van de profiel groep.

Netbeheer

Een netbeheerder is een vennootschap die op grond van de wet is aangewezen voor het beheer van één of meer dan één net. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het elektriciteits- en gas netwerk naar behoren functioneert, dat klanten worden aangesloten en dat storingen worden verholpen. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het elektriciteits- en gasnetwerk.

Netbeheerder

Een netbeheerder is de term voor een onafhankelijk nutsbedrijf dat een transportnetwerk voor energie (gas, elektriciteit en warmte) beheert. Netbeheerders zijn ontstaan omdat in Europees verband is afgesproken om de handel in elektriciteit en gas te liberaliseren. Om concurrentie op de aanwezige infrastructuur mogelijk te maken, zijn de elektriciteits- en gasnetten binnen energiebedrijven ondergebracht in een apart bedrijfsonderdeel. Regionale netbeheerders zijn eigenaar van het net dat zij beheren.

NMa

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaaft het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities, en houdt toezicht op de vorming van zogenaamde ‘concentraties’ zoals bedrijfsfusies. Toezicht op specifieke sectoren kan ondergebracht worden in aparte ‘kamers’: toezichthoudende diensten die als het ware onder de ‘paraplu’ van de NMa vallen. Zo is bijvoorbeeld de toezichthouder op de energiesector de Energiekamer, deze valt onder het ministerie van Economische Zaken, onderdeel van de NMa. Er zijn ook ‘kamers’ voor de financiële sector, het vervoer, de zorg, tv / telefonie / internet, de landbouw- en voedselsector en de bouw. Er is ook speciale aandacht voor de overheid in haar rol van opdrachtgever.

Noodleverancier

De noodleverancier is de leverancier die elektriciteit en/of gas moet leveren aan gebruikers van wie de leverancier in gebreke blijft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een faillissement. De NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) gaat ervan uit dat uw nieuwe noodleverancier u zo snel mogelijk informeert, deze zogenaamde vensterperiode is 10 werkdagen. U hoeft zich echter geen zorgen te maken als u niet direct bericht van uw nieuwe noodleverancier ontvangt. De leveringszekerheid van uw energie is immers gegarandeerd en uw noodleverancier neemt OF uw oude contract met alle voorwaarden ongewijzigd over OF de noodleverancier zet de levering van energie voort onder zijn voorwaarden en tarieven.

Programmaverantwoordelijkheid

In Nederland zijn partijen vrij elektrische energie te kopen of verkopen aan wie ze maar willen. Voor deze transacties gaan partijen contractuele koop- en verkooprelaties aan. In de contracten kunnen partijen dagelijks uitvoeringsafspraken maken (leveringsinstructies of afroeporders). Deze afspraken leiden tot transporten via het elektriciteitsnet. In de praktijk verloopt de daadwerkelijke productie en/of het verbruik niet altijd precies volgens de afspraken. Daarom is een systeem nodig om de verschillen tussen transacties en werkelijkheid te verrekenen. In Nederland is gekozen voor een systeem van programmaverantwoordelijkheid. TenneT stelt de verschillen vast en zorgt voor de verrekening.

PVE

Het platform versnelling energieliberalisering (PVE), waar verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder EnergieNed, deel van uitmaakten, werd door het Ministerie van Economische Zaken opgericht om het proces van liberalisering van de Nederlandse energiemarkt te ondersteunen. Het platform had als taak technische en organisatorische regels vast te leggen zodat het functioneren van de markt na de liberalisering kon worden gegarandeerd. De informatiestromen tussen de meetbedrijven, netbeheerders en leveranciers zijn volledig in kaart gebracht in het zogenaamde referentiemodel, wat door het platform ontwikkeld is. Het platform versnelling energieliberalisering (PVE), waar verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder EnergieNed, deel van uitmaakten, werd door het Ministerie van Economische Zaken opgericht om het proces van liberalisering van de Nederlandse energiemarkt te ondersteunen. Het platform had als taak technische en organisatorische regels vast te leggen zodat het functioneren van de markt na de liberalisering kon worden gegarandeerd. De informatiestromen tussen de meetbedrijven, netbeheerders en leveranciers zijn volledig in kaart gebracht in het zogenaamde referentiemodel, wat door het platform ontwikkeld is.

Regulerende energiebelasting

De Regulerende energiebelasting (REB) is een in 1996 in Nederland ingevoerde heffing op het gebruik van elektriciteit en aardgas. Het doel van de Regulerende energiebelasting (REB) is een efficiënter gebruik van energie te stimuleren. Zo kan het energieverbruik in Nederland worden verlaagd en is er minder uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd met de invoering van de REB is de inkomstenbelastingen verlaagd met een bedrag dat gelijk is aan de opbrengst van de REB.

Shipperverantwoording

Dit komt er op neer dat alle aangeslotenen op het Nederlandse gasnet de verantwoordelijkheid hebben om de dagelijkse productie, transport en verbruik van gas te plannen. Deze planning moet in de vorm van programma’s aan de landelijke netbeheerder bekend gemaakt worden. Op basis van deze programma’s worden productie en afname gebalanceerd en eventuele afwijkingen achteraf verrekend. De leverancier vervult de taak van programmaverantwoordelijkheid uit naam van de klant.

Slimme meter

Binnenkort heeft iedereen in Nederland een zogenaamde ‘slimme’ energiemeter, De Smart Meter. Met een Smart Meter is uw energieleverancier in staat om te allen tijde correcte meterstanden te verkrijgen voor bijvoorbeeld een verhuis- of jaarnota. Maar met een Smart Meter kunt u ook zelf meer inzicht krijgen in uw energieverbruik. Het Smart Meter Dashboard maakt dit mogelijk. Een Nederlandse Smart Meter beschikt namelijk over een lokale (zogenaamde P1) data-poort die iedere 10 seconden meetgegevens afgeeft van niet alleen de elektriciteitsmeter, maar ook van alle andere aangesloten meters (gas, warmte, koude, water). De komende 10 jaar zullen alle huishoudens voorzien zijn van een Smart Meter. Op dit moment beschikt minder dan 10% van de Nederlandse huishoudens over een Smart Meter. Heeft u nog geen Smart Meter en wilt u niet wachten tot u aan de beurt bent? Neem dan contact op met uw regionale netbeheerder en vraag om een ‘prioriteitsplaatsing slimme meter’.

Slimme thermostaat

Om je energiegebruik door het jaar heen bij te houden, hoef je niet meer de meterkast in om de standen af te lezen. Inmiddels zijn er allerlei handige apparaatjes om te helpen bij energiebesparing: zogenoemde ‘slimme thermostaten’ of ‘energiemanagers’. ‘Slimme’ thermostaten zijn zeker handig voor wie nogal eens vergeet de verwarming lager te zetten. Een energiebewuste consument zal echter meer besparen met een ‘gewone’ energiemeter.

Stroometiket

Een energiebedrijf kan op verschillende manieren elektriciteit maken. Bijvoorbeeld door kolen of aardgas te verbranden, of door windmolens te gebruiken. Sinds 2005 moet uw energieleverancier ieder jaar vertellen hoe de elektriciteit is gemaakt die u gekregen hebt. Dit doet het energiebedrijf met een ‘stroometiket’. Met het stroometiket kunt u de samenstelling van uw stroom goed vergelijken met de stroom van andere stroombedrijven. Hebt u bijvoorbeeld groene stroom? Dan kunt u controleren hoe milieuvriendelijk de stroom nu precies is. En of groene stroom van een ander bedrijf misschien beter is voor het milieu. U krijgt uw stroometiket ieder jaar vóór 1 april, apart of samen met uw jaarafrekening.

Supplier of last resort

In Nederland is met het Besluit leveringszekerheid Gaswet een zogenaamde public service obligation (PSO) opgelegd aan de nationale beheerder van het landelijke gastransportnetwerk, Gastransportservices (GTS), ten aanzien van de leveringszekerheid voor kleinverbruikers. Deze kan worden beschouwd als een ‘supplier of last resort’ regeling voor een specifieke verbruikersgroep. GTS is hierbij aangewezen als partij die bij zeer koude winterdagen waarbij een effectieve gemiddelde temperatuur geldt van kouder dan -9 graden Celsius zorgt dat de gaslevering niet onderbroken wordt, dit tot een temperatuur van -17 graden Celsius (een zeer koude winterdag zoals die statistisch gezien slechts eens in de 50 jaar voorkomt). Tot deze grens ligt de verantwoordelijkheid voor gaslevering bij de vergunninghouders, de leveranciers van gas aan kleinverbruikers. Supplier of last resort wordt ook wel gebruikt voor de benaming van een noodleverancier, indien uw eigen leverancier, om wat voor reden dan ook, zich niet aan zijn leveringsverplichtingen kan houden.

Switchen

Switchen van energie leverancier kan u veel voordeel opleveren, de vele energie vergelijkingssites die tegenwoordig te vinden, zijn tonen dit aan. Switchen betekend dus niets anders dan overstappen naar een, voor uw situatie, betere energieleverancier.

Transportcapaciteit

De vraag naar elektriciteit in Nederland neemt de komende jaren toe. Door de liberalisering van de energiemarkt vindt het energietransport bovendien plaats over langere afstanden, waardoor de vraag naar transportcapaciteit is toegenomen. Het huidige net zit aan haar maximum transportcapaciteit. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat TenneT niet voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Elektriciteitswet 1998. Dit geeft risico’s bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud.

Transportkosten

De transportkosten van energie zijn de kosten voor het gebruik van het netwerk en worden uiteindelijk betaald aan de netwerkbeheerders. De leveringskosten zijn de kosten van de energielevering van de energieleverancier. Dit zijn de kosten waarop bespaart kan worden. De transportkosten beslaan ongeveer 30% van de energierekening.

Vastrecht

Uw energierekening bestaat uit 2 delen: u betaalt voor de levering van energie en u betaalt vastrecht. Vastrecht zijn de vaste kosten voor de levering en het transport van energie. Bijvoorbeeld de huur van de meter, het transport van de energie of de aanleg en het onderhoud van het netwerk. We kunnen hierbij een drietal begrippen vastrecht benoemen; Vastrecht energie betaalt u voor de facturen die u ontvangt en het verwerken van uw betalingen. Deze kosten zijn niet afhankelijk van uw verbruik. Voor de aansluiting op het energienet betaalt u een vast bedrag per maand aan uw netbeheerder. Deze vastrecht aansluiting is voor het onderhoud en de eventuele vervanging van de aansluiting. Deze kosten zijn niet afhankelijk van uw verbruik. Voor het transport van elektriciteit en gas naar uw woning betaalt u kosten. Dit is een vast bedrag voor het vastrecht transport en een vergoeding die afhankelijk is van de capaciteit van uw aansluiting.

Watt

Een wattuur (symbool Wh) is een eenheid van energie. Een kilowattuur is de energie die wordt gebruikt als een apparaat gedurende 1 uur een kilowatt (1000 watt) moet leveren. U betaalt voor uw stroomverbruik per kilowattuur (kWh). Een kilowattuur staat gelijk aan 10 lampen van 100 watt die een uur branden. De eenheid voor energie is joule. Dit is een kleine eenheid, daarom wordt kilowattuur vaker gebruikt. Dit ondanks het feit dat kilowattuur geen standaardeenheid is.

Windenergie

Windenergie is energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van lucht (wind) om te zetten in een bruikbare vorm, bijvoorbeeld in elektriciteit. Vroeger werd windenergie met windmolens direct omgezet in mechanische arbeid, bijvoorbeeld om graan te vermalen tot meel of om water te verpompen. Tegenwoordig wordt het woord windenergie vooral gebruikt voor de elektrische energie die met een windturbine uit de wind gewonnen wordt.

Zonne-energie

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met andere vormen zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa, vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde. De meest gebruikte toepassing is door middel van zonnepanelen welke het licht direct in energie omzetten. Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers (oftewel zonnecollectoren).4.00/5 (80.00%) 2 stemmen